Down to content

Štrukturálne zlepšenie pórovitých vozoviek

Ako dokáže pomôcť Tensar

Inovatívne geomreže Tensar poskytujú ideálne riešenie v týchto skladbách, pretože stabilizujú štrkovú podkladovú vrstvu a kompenzujú menšiu stabilitu kameniva s otvorenou frakciou. To je dôležité predovšetkým na neúnosných alebo heterogénnych zeminách v podloží. Tento spôsob spevnenia kameniva umožňuje potrebnú retenciu vody bez toho, aby bolo ohrozená stabilita a únosnosť konštrukčných vrstiev.

Zlepšenie stability pórovitých povrchov

Predĺženie životnosti dlažby a zníženie údržby: geomreže prinášajú cestám a parkovacím plochám lepšiu únosnosť, spevnenie konštrukčných vrstiev a zníženie nerovnomerného sadania

Výhody

  • Predĺženie životnosti dlažby a zníženie údržby: geomreže prinášajú cestám a parkovacím plochám lepšiu únosnosť, spevnenie konštrukčných vrstiev a zníženie nerovnomerného sadania

  • Mechanicky stabilizuje celú vrstvu: pri zazubení dôjde k obmedzeniu pohybu otvorenej frakcie kameniva v konštrukčných vrstvách. Geomreža znižuje deformácie nesúdržného materiálu od zaťaženia dopravou a pomáha udržovať stabilitu chodníkov

Need help?

Product Literature