Down to content

Odpadové hospodárstvo a skládky odpadov

Prekrytie odkalísk a skládok odpadov

Skládky priemyselného odpadu a odkaliská už dlhodobo predstavujú problém pre technikov a majiteľov. Musia byť absolútne bezpečné a plne v súlade s platnými predpismi. Rekultivácia takýchto lokalít je náročná nielen z hľadiska prístupu ale vyžaduje si aj ekologicky priechodné dlhodobé riešenia, ktoré budú ekonomicky akceptovateľné. Práve tu môže Technológia Tensar pomôcť inovatívnymi riešeniami vďaka dlhoročným skúsenostiam.

 

Rozsiahle odborné skúsenosti Tensaru v oblasti stabilizácie podložia sa osvedčili ako neoceniteľné pri zdokonalovaní techniky používania geomreží pri bezpečnej rekultivácii odkalísk a ostatných skládok priemyselného odpadu.

  • Geomreže sa používajú na extrémne málo únosnom podloží a môžu predstavovať jediný praktický spôsob ako sprístupniť stavenisko v počiatočných fázach projektu.
  • Geomreže Tensar a geokompozity môžu pomôcť pri bezpečnom uložení a zhutnení rekultivačných vrstiev
  • Tým sa vytvorí mechanicky stabilizovaná vrstva a zvýši sa únosnosť natoľko, že niektoré skôr nepoužiteľné lokality sa stanú použiteľné

Vystuženie a podpora izolačného systému skládok

Moderne konštruované skládky odpadov si vyžadujú spoľahlivý izolačný systém, ako na dne skládky pre zachytenie priesakových vôd, tak pri rekultivácii na zachytenie vznikajúcich plynov a zabráneniu prenikania dažďovej vody. Ich nízka priepustnosť, či už ide o ílovú vrstvu, geomembránu, bentonitovú rohož aleo ich kombináciu nebude mať správny účinok pokiaľ príde k ich roztiahnutiu. Jednoosové geomreže Tensar sa používajú ako výstuž týchto izolačných systémov, ktoré majú za úlohu obmedziť ťahovú deformáciu.

Pomáhame zrealizovať aj zdanlivo nemožné

Boli vyvinuté systémy pre vystužovanie podložia s oporou o steny lomu tak, aby vznikol hladký profil pri vytvorení maximálneho možného voľného priestoru.

Možnosti aplikácie na skládkach:

  • Stabilizácia vrstiev zeminy, aby sa zabránilo pohybu na svahoch v dôsledku dočasného zaťaženia drenážnym systémom alebo rekultivačnými vrstvami
  • Navýšenie kapacity skládky odpadov, známe tiež ako "piggy-backing" tj. vrstvenie, kedy na starou skládkou odpadov vznikne nová skládka. Izolačné súvrstvie novej skládky musí zachovať svoju celistvosť aj vtedy, ak je vystavené nerovnomernému zadaniu v dôsledku rozkladu odpadu na spodnej skládke

 

  • Podpora izolačnej vrstvy na skládke je nutná v prípade, že podkladová vrstva má nepravidelný tvar povrchu. Skládky sa často nachádzajú v bývalých lomoch so strmými stenami. Boli vyvinuté systémy pre vystužovanie  s oporou o steny lomu tak, aby vznikol hladký profil pri vytvorení maximálneho možného voľného priestoru

Need help?

Product Literature