Down to content

Stabilizácia konštrukčnej vrstvy

Výstavba železničnej trate na slabom podloží s nízkou únosnosťou vedie k nízkej tuhosti železničného spodku neschopného účinne podopierať koľajové lôžko, čo nevyhnutne vedie k deformáciám koľajového lôžka a porušeniu geometrie trate. Dodatočná podpora môže byť dosiahnutá s pomocou chemickej stabilizácie alebo hlbokých výkopov nasledovaných hrubou zrnitou vrstvou pod koľajovým lôžkom, pričom obe tieto metódy sú časovo a finančne nákladné.


Certification and Approval

TriAx TX190L geogrid has been approved by rail authorities, including Network Rail, for improving the performance of ballasted track.


Ako môžu geomreže Tensar pomôcť

V prípade geomreží zrnitý materiál v konštrukčnej vrstve čiastočne preniká otvormi geomreže a vytvára tak efekt vzájomného "zazubenia", a tak poskytuje dodatočnú podporu pre teleso trate. V skutočnosti mechanická stabilizácia geomreží Tensar môže poskytnúť významnú redukciu hrúbky konštrukčnej vrstvy pri zachovaní rovnakej únosnosti.

Osvedčené riešenie

Už od roku 1980 sú geomreže Tensar používané železničnými správami na celom svete, ale tiež sú predmetom širokého nezávislého výskumu. Skúšky preukázali, že technológie Tensar môžu zvýšiť únosnosť konštrukčných vrstiev až dvojnásobne oproti rovnakej vrstve bez mechanickej stabilizácie.

Bez ohľadu na druh železničného projektu Vám môžeme pomôcť

Inovatívne technológie Tensaru sú používané v železničných projektoch po celom svete, a tak je k dispozícii celá rada prípadových štúdií a brožúr. Rovnako ponúkame kompletnú technickú podporu, vrátane odborných konzultácií, špecifikácií, výkresov, certifikovaných projektov a cenových kalkulácií. Okrem toho pravidlne usporadúvame zdarma workshopy.

Zlepšenie podkladu železničných tratí použitím geomreží Tensar

Stabilizácia geomreží Tensar môže poskytnúť významnú redukciu hrúbky konštrukčnej vrstvy pri zachovaní rovnakej únosnosti.

Mechanickou stabilizáciou konštrukčných vrstiev dosiahneme niekoľko výhod:

  • Zníženie hrúbky vrstvy: esty preukázali, že použitím geomreží Tensar sa môže znížiť konštrukčná vrstva až o tretinu pri dosiahnutí rovnakej únosnosti
  • Nižšie stavebné náklady: redukcia výkopov, odvozu zeminy a dovezenej výplne do konštrukčnej vrstvy môže viesť k značným úsporám
  • Obmedzenie uhlíkových emisií: podstatná redukcia hrúbky podkladovej vrstvy môže znamenať výrazné zníženie emisií CO2
  • Predĺženie cyklov údržby: vďaka mechanickej stabilizácii môže byť predĺžený cyklus údržby železničného telesa

Need help?