Down to content

AuthorTensar International

DateSep 30 2020

Vystužené (alebo mechanicky stabilizované) zeminy sa stali štandardom pri výstavbe ekonomicky efektívnych oporných múrov a mostných opôr na cestách a železniciach (ako aj pri výstavbe rezidenčných, komerčných a priemyselných projektov). Slúžia ako alternatíva k tradičným možnostiam, ktoré často zahŕňajú použitie pilót a vystuženého betónu.

Vystužené oporné konštrukcie sa vyznačujú nižšími tlakmi na podložie, čo môže výrazne eliminovať potrebu výstavby drahých základových konštrukcií. Široké uplatnenie nachádzajú aj v oblastiach, kde je nevyhnutné zahrnúť do výpočtu aj seizmické vplyvy, keďže poskytujú vysokú odolnosť proti vplyvom zemetrasenia.

V mnohých prípadoch je celé zaťaženie od mostnej konštrukcie uložené na vystuženej opornej konštrukcii – vystuženej mostnej opore. Spoločnosť Tensar International (Tensar) navrhla mnoho dočasných aj trvalých konštrukcií, ktoré využívajú vystužené oporné systémy TensarTech na prenos zaťaženia aj väčšieho ako 500 kN/m. V prípade potreby zakladania mostnej konštrukcie na pilótach sa môžu jednoducho zabudovať do zásypu vystuženej opornej konštrukcie (obr. 1).

Oporné systémy TensarTech využívajú vrstvy geomreží Tensar na vystuženie zemín, zvýšenie ich únosnosti a zvýšenie ich odolnosti proti nerovnomernému sadaniu. Vrstvy geomreže môžu byť spojené so širokou škálou obkladových prvkov, ako sú napríklad modulové bloky, betónové panely, prípadne gabiony, a to v závislosti od dostupnosti jednotlivých materiálov a estetických požiadaviek konkrétneho projektu.

Obr. 1 Výstavba opornej konštrukcie s uložením mosta na pilótach (stĺpoch)

HDPE geomreže Tensar vs použitie neštandardnýchzásypových zemín

Veľkou výhodou použitia HDPE geomreží Tensar je, že umožňujú použitie veľkého množstva typov zásypových zemín, čím sa otvárajú možnosti na využitie lokálnych zemín
a priemyselných odpadových produktov, napríklad popolčeka. Je to vynikajúci spôsob, ako znížiť vplyv vystužených oporných múrov a svahov na životné prostredie a súčasne znížiť náklady na výstavbu a skrátiť jej čas.

Popolček (alebo PFA) predstavuje vedľajší produkt výroby elektrickej energie vznikajúcej spaľovaním uhlia, ktorý sa môže po kondicionovaní použiť ako zásypová zemina pri výstavbe vystužených oporných konštrukcií. Tento produkt je nielen lacnejší ako kamenivo z lomu, ale súčasne má aj nižšiu mernú hmotnosť, čo umožňuje znížiť tlak a požiadavky na zakladanie konštrukcie.

Tieto druhy odpadových materiálov charakterizujú vysoké hodnoty pH, ktoré limitujú možnosti použitia niektorých typov materiálov, napríklad ocele alebo polyesteru. HDPE geomreže Tensar sú pri bežných teplotách v pôde inertné a vysokoodolné proti chemickým vplyvom prostredia, takže ich možno používať s popolčekom bez obáv z degradácie a zo zhoršenia ich vlastností.

Obr. 2 TensarTech ARES – oporná konštrukcia s minimálnymi nákladmi na údržbu
a s návrhovou životnosťou až 120 rokov

TensarTech ARES – vystužená oporná konštrukcia

Oporný systém TensarTech ARES (obr. 2) je jedným z posledných prírastkov do sortimentu vystužených oporných konštrukcií spoločnosti Tensar. Systém poskytuje odolné, trvalé oporné konštrukcie, ktoré si vyžadujú minimálnu údržbu pri návrhovej životnosti až 120 rokov, čo potvrdzuje aj certifikát HAPAS BBA 13/H201.

Stiahnuť celý článok