Mechanicky stabilizovaná vrstva s použitím šesťuholníkovej geomreže ako prostriedok na zníženie uhlíkovej stopy

Date: októbra 16, 2023

Rastúce požiadavky na znižovanie emisií skleníkových plynov sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja aj v sektore stavebníctva. Za podstatnú časť uhlíkovej stopy v stavebníctve je zodpovedná výstavba ciest. Jeden zo spôsobov, ako znižovať uhlíkovú stopu, predstavuje aj vývoj nových materiálov, s ktorým je spojená optimalizácia konštrukčných vrstiev vozoviek, napríklad využitím mechanicky stabilizovanej vrstvy s použitím šesťuholníkových geomreží Tensar.


Obr. 1 Mechanizmus zaklinenia kameniva do otvorov šesťuholníkovej geomreže Tensar

V odborných kruhoch prevláda všeobecná zhoda v názore, že emisie skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri rôznych činnostiach ľudstva, sú dôležitý faktor ovplyvňujúci zmeny klímy na Zemi, t. j. stoja za globálnym otepľovaním. Stavebný priemysel je zodpovedný za významnú časť globálnej spotreby energie a emisií skleníkových plynov, pričom podstatnú časť tohto priemyslu tvorí dopravné inžinierstvo. V posledných rokoch neustále rastú požiadavky na znižovanie emisií skleníkových plynov vo všetkých odvetviach priemyslu. Cestné staviteľstvo vynakladá veľké úsilie na vývoj nových technológií, ktoré by mohli viesť k týmto cieľom pri zabezpečení dosiahnutia.

Optimalizácia konštrukčných vrstiev vozoviek (Pavement Optimisation)

Technológia Pavement Optimisation, vyvinutá spoločnosťou Tensar International, využíva výhody stabilizácie nespevnených vrstiev kameniva tuhými monolitickými šesť-uholníkovými geomrežami pre optimalizáciu konštrukčných vrstiev vozoviek. Vrstva nesúdržných zemín stabilizovaná šesťuholníkovou geomrežou (nazývaná mechanicky stabilizovaná vrstva – MSL) má lepšie parametre (vyššiu tuhosť a mieru zhutnenia, aj odolnosť) v porovnaní s rovnakou vrstvou bez geomreže. Zlepšené parametre jednej vrstvy ovplyvňujú návrhovú životnosť celej vozovky, čo vedie k možnosti buď znížiť hrúbku konštrukčných vrstiev vozovky (vrátane asfaltových vrstiev), alebo podstatne zvýšiť životnosť vozovky, resp. ku kombinácii týchto možností. Vďaka technológii Pavement Optimisation sa znižujú náklady na výstavbu a údržbu vozovky, ako aj emisie uhlíka.
 

Stiahnuť celý článok