Down to content

Problém

Nutnosť vybudovať dve krajné nástupištia pri koľajach č. 1 a 2 minimálnej užitočnej šírky 3,5 m a súčasne potreba zachovania priestoru pre výstavbu komunikácie s možnosťou predĺženia pre ďalší rozvoj obce viedli projektanta k hľadaniu riešenia výstavby nástupíšť na vystuženom opornom múre. Bolo potrebné vybrať systém, ktorý umožňuje realizáciu vrtných prác pre založenie prístreškov a protihlukovej steny po vybudovaní oporného systému bez jeho poškodenia. Estetická požiadavka bola farebne odlíšiť plochu múru od podobných betónových konštrukcií.

Riešenie

Navrhnuté riešenie s využitím systému GEOMUR-TW1 z malých tvaroviek na líci zabezpečovalo možnosť výstavby oporného múru s niekoľkými oblúkmi a zároveň umožňovalo realizáciu vrtných prác po dobudovaní celej konštrukcie bez poškodenia výstužných geomreží mimo miesta vrtných prác.

Súčasne prináša systém jednoduchý spôsob výstavby, ktorý nie je závislý od klimatických podmienok a nevyžaduje použitie ťažkých mechanizmov pri realizácii v zastavanom území.

Podrobný opis

Účelom objektu bolo vybudovať nástupištia v rámci modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov v zastávke Opatová nad Váhom pre pohodlné nastupovanie a vystupovanie cestujúcich tak, aby parametre navrhovaného nástupišťa vyhovovali „Všeobecným zásadám a technickým požiadavkám na modernizované trate ŽSR, rozchodu 1435 mm – predpis Ž11. V zastávke Opatová boli vybudované dve krajné nástupištia pri koľaji č. 1 a č. 2 s bezkolíznym a bezbariérovým prístupom ako náhrada za pôvodné sypané nástupištia s hranou vytvorenou betónovými podvalmi.

Od km 127,119 – 127,188 je vľavo trate navrhnutý oporný múr. Múr je navrhnutý ako vystužený oporný múr systému GEOMUR – TW1 žltej farby. Podopiera teleso nástupišťa pri koľaji č. 1 pri cestnej komunikácii s výhľadom pre predĺženie komunikácie. Na začiatku je navrhnutý rovnobežne s komunikáciou v bezpečnej vzdialenosti 0,5 m od hrany obrubníka. Následne pokračuje rovnobežne s nástupištnou hranou so zabezpečením výklenkov v mieste prístreškov a trakčného stožiara. Zaoblenia múru sú navrhnuté s polomerom 1,5 m. Celková dĺžka múru je 71,55 m a výška 2,3 m.

 Vzhľadom na neúnosné podložie tvorené piesčitými ílmi bolo založenie múru realizované na základovom páse výšky 1,0 m z vystuženého betónu. Oporný múr bol navrhnutý z betónových tvaroviek TW1 žltej farby so štiepanou pohľadovou plochou a tuhých monolitických geomreží Tensar RE. Líce oporného múru je v sklone 86°. Pred realizáciou oporného múru bol vybudovaný základ pre stožiar trakčného vedenia. Základy pre všetky ostatné konštrukcie (prístrešky, protihluková stena) boli realizované až po vybudovaní oporného múru. Múr je zakončený tvarovkami Maclit. Celý povrch vystuženej časti opornej konštrukcie je prekrytý betónovou zámkovou dlažbou hrúbky 60 mm.