Zakladanie a posilnenie svahov

application-foundations-2-580-580

Zakladanie a posilnenie svahov

Zakladanie so zvýšenou konštrukčnou integritou, kratším harmonogramom výstavby a nižšími nákladmi na projekt

Investori, projektanti a zhotovitelia vedia, že postaviť spoľahlivé základy na neúnosnom podloží môže byť technicky náročné, nákladné a časovo náročné. Spoločnosť Tensar vyvinula rôzne systémy na vytvorenie spevnených plôch, ktoré efektívne prenášajú zaťaženie  na neúnosné podložie, čím sa zvyšuje ich efektívna únosnosť a znižuje miera nerovnomerného sadania. To ponúka základy so zvýšenou štrukturálnou integritou, kratšou dobou výstavby a nižšími nákladmi na realizáciu projektu.

Image of Zakladanie násypov

Zakladanie násypov 

Výstavba stabilných násypov, prístupových ciest k mostným objektom, cyklotrás na hrádzach, hrádzí a priekop na neúnosnom podloží je vždy výzva. Zemné práce pre tieto projekty sú drahé a časovo náročné, ak sú budované konvenčnými spôsobmi. Tensar však ponúka systémy, ktoré vytvárajú tuhé, stabilné základové platformy v podloží násypu na neúnosnom podloží. Dva kľúčové systémy sú TensarTech Stratum a vysokopevnostná geotextília Tensar Basetex. Tieto systémy znižujú uhlíkovú stopu, náchylnosť na diferenciálne sadanie a požiadavky na zásypové zeminy. Môžu umožniť kontinuálnu výstavbu, čo výrazne skracuje časový harmonogram na výstavbu projektu.  

TensarTech Stratum - geobunková matracová štruktúra 

Systém TensarTech Stratum vytvára 1 m vysokú, tuhú základovú platformu, ktorá zmierňuje účinky nerovnomerného sadania a taktiež redukuje vodorovné posuvy. Toto môže zvýšiť únosnosť so zlepšením stability, umožňujúc urýchlenie ukladanie zásypových zemín. 

Geotextília Tensar na vystuženie podložia pod násypom - vysokopevnostná geotextília Basetex

Vysokopevnostné geotextílie Basetex je možné použiť na vystuženie podložia pod násypmi, na stabilizovanie porušeného povrchu, čo môže vyústiť do základovej pôdy s nízkou pevnosťou. Vystuženie podložia pod násypom s geotextília Tensar Basetex môže pomôcť obmedziť alebo aj úplne vylúčiť rôzne technologické prestávky pri výstavbe a tým pomáha, aby bol projekt dokončený včas a v rámci stanovených rozpočtových nákladov. 

Image of Žeriavové plošiny

Žeriavové plošiny 

Následky poruchy podložia alebo nadmerného sadania môžu byť katastrofálne, pokiaľ ide o náklady za poškodenie zariadenia, stratu času a zranenie obsluhujúceho personálu, statické zaťaženie pôsobiace na podložie, kde operujú žeriavy môže byť extrémne vysoké. Technológie s využitím geomreží Tensar preukázateľne zvyšujú výkonnosť žeriavových plošín. Mechanicky stabilizované žeriavové plošiny s použitím geomreží Tensar zabezpečovali pracovné plochy pre veľké žeriavy pracujúce na výmene mostoviek, výstavbe veterných elektrární a priemyselnom rozvoji. Je možné dosiahnuť úsporu nákladov až 40% a vo väčšine prípadov je možné skrátiť dobu výstavby aj o 50%.  

 

Zmiernenie stekutenia 

V seizmických oblastiach môže dôjsť k stekuteniu pôdy, čo môže spôsobiť poškodenie budov v dôsledku nerovnomerného sadania. Spoločnosť Tensar ponúka osvedčené riešenia, ktoré vytvárajú spevnené plošiny na zmiernenie vplyvov nerovnomerného sadania spôsobeného stekutením a minimalizujú škody na nízkopodlažných budovách. 

Hĺbkové zakladanie a metódy zlepšovania zemín sú vhodné na podporu vysokých a ťažkých konštrukcií, kde sa očakáva veľká miera stekutenia a jeho laterálneho šírenia. Tieto riešenia sú však veľmi nákladné pre stavby typicky založené na plytkých základoch. Mechanicky stabilizovaná zrnitá vrstva Tensar ponúka ekonomickejšie riešenie vytvorením vrstvy odolnej voči skvapalneniu, ktorá pomáha predchádza povrchovým prejavom a strate únosnosti. V porovnaní s hĺbkovým zakladaním a inými technológiami na zlepšenie zemín je možné dosiahnuť úsporu nákladov na projektové riešenie až 50%.  

 

Podpora potrubia 

Tam, kde podzemné potrubia prechádzajú oblasťami s neúnosnou pôdou, môže variabilita podpory viesť k efektu nerovnomerného sadania. Výstavbou mechanicky stabilizovanej vrstvy Tensar v základni výkopu pre potrubie vznikne tuhá platforma, ktorá zmierňuje efekt diferenciálneho sadania.  

Mechanicky stabilizované vrstvy postavené nad podzemnými inžinierskymi sieťami a potrubiami môžu poskytovať ochranu pred zaťažením z povrchu rozložením koncentrovaného bodového zaťaženia.   

Image of Vystuženie prechodových oblastí

Vystuženie prechodových oblastí 

Rozdielne sadanie medzi zemnými nájazdovými násypmi a tuhými konštrukciami, ako sú mosty alebo priepusty, môže viesť k neprijateľnej kvalite povrchu, ktorá si často vyžaduje opakovanú údržbu. Začlenenie systému Tensar pre zakladanie stavieb pod nájazdové násypy je možné vytvoriť prechodovú dosku, čím dochádza k redukcii diferenciálne sadania. Návrh môže využiť tuhú platformu vytvorenú technológiou TensarTech Stratum, Tensar LTP alebo vystuženie podložia pod násypom vysokopevnostnou geotextíliou Tensar Basetex. Špecifické podmienky projektu určia najvhodnejšie riešenie. 

Preklenutie dutín 

V prípade výstavby násypov cez oblasti postihnuté banskou ťažbou, oblastí postihnutých povrchovou ťažbou alebo určitých typov zemín - rašelín je potrebné vziať do úvahy možný vznik dutín, ktoré sa vytvárajú pod násypom, niekedy aj desaťročia po dokončení stavby. Na preklenutie týchto dutín a zabezpečenie dlhodobej podpory v podloží násypov je možné navrhnúť v podloží jednu alebo viacero vrstiev vysokopevnostnej geotextílie Tensar Basetex. V niektorých prípadoch sa týmto riešením dá vyhnúť alternatíve hĺbkového zakladania alebo štrukturálnych základov.