Bunková štruktúra TensarTech® Stratum®

3D Geobunkový
základový matrac
1.3 Metra vysoká štruktúra
35 Rokov osvedčenej technológie
  • Osvedčené riešenie pre zakladanie
  • Poskytuje stabilitu bez potreby realizácie pilót alebo iných opatrení
    na zlepšenie podložia
  • Bez nutnosti výmeny neúnosného podložia
  • Umožňuje rýchlejšiu výstavbu
  • Vhodné pre mnohé aplikácie na miestach s neúnosným podložím
  • Kontroluje diferenciálne sadanie
Prehľad

Ak riešime problém zakladania na mäkkých zeminách, kde drahé pilóty
a iné hĺbkové spôsoby zakladania sú nerealizovateľné alebo príliš nákladné, systém geobunkového základového matraca Tensar Stratum poskytuje alternatívny prístup k výstavbe, ktorý často prináša úsporu času a nákladov.
Pri realizácii TensarTech Stratum zvyčajne nie je potrebné hĺbiť a odstraňovať podložie, pretože geobunkový základový matrac sa realizuje priamo na mäkké zeminy a následne vyplnený nesúdržným zásypovým materiálom,
aby sa vytvoril osvedčený geobunkový matracový systém.

Komponenty systému

Komponenty na výstavbu systému TensarTech Stratum zahŕňajú priečne nastojato uložené pásy geomreže, diagonálne ukladanú geomrežu, podkladovú geomrežu a pomocné prvky.

Rýchla výstavba

Geobunkový základový systém Tensar Stratum pomôže zabezpečiť prístup stavebných mechanizmov v oblastiach s mäkkým podložím
v počiatočných fázach projektu, rýchlo sa vybuduje, takže váš projekt veľmi rýchlo napreduje. Po naplnení štrkovitým materiálom pôsobí ako pevná platforma, ktorá poskytuje vystužený základ
s rovnomerným a kontrolovaným sadaním.

Pevné základy pre výstavbu

Používa sa, keď je potrebné vybudovať násypy na neúnosnom
a rôznorodom podloží, vrátane skládok odpadov a rašelinísk. Zvyčajne nie je potrebné realizovať výkopové práce a odstraňovať mäkké podložie, nakoľko geobunkový základový matrac sa zvyčajne buduje na povrch mäkkej zeminy, vyplní sa nesúdržným zásypovým materiálom, aby sa vytvoril pevný základ pre výstavbu.

Geobunková štruktúra - vybudovaná na mieste   

Systém TensarTech Stratum je súvislá geobunková štruktúra, ktorá sa rýchlo zostavuje priamo na mieste výstavby použitím geomreže Tensar TriAx na podklade a stien geobunkovej štruktúry vytvorených pomocou jednoosových geomreží Tensar uchytených v ich priesečníku pomocou jednoduchých polymérových tyčí alebo konektorov bodkin. Ak je to potrebné, geobunkové matrace možno kombinovať s vertikálnymi drénmi, aby sa ešte viac urýchlila konsolidácia podložia.

Vylepšená stabilita

Geobunkový základový matrac zo systému Tensar Stratum pretína roviny potenciálnych porúch. Tuhosť systému TensarTech Stratum tlačí roviny porúch hlbšie do pevných vrstiev pod nimi. Mechanizmom kritického zlyhania sa potom stáva plastické zlyhanie mäkkej vrstvy a stabilita konštrukcie ako celku sa môže zlepšiť.