Zlepšenie telesa železničnej trate

A railway track going into a railway tunnel

Zlepšenie telesa železničnej trate

Zvýšte tuhosť železničného telesa, znížte variabilitu, minimalizujte sadanie koľají a degradáciu koľajového lôžka.

Systémy Tensar pre stabilizáciu traťového lôžka sa používajú po celom svete
a zabezpečujú výstavbu a obnovu tratí rýchlo, ekonomicky a bezpečne.

Geomreže Tensar sa používajú na mechanickú stabilizáciu koľajového lôžka, podvalového podložia a krycej vrstvy; na zvýšenie tuhosti koľajového lôžka, zníženie variability, minimalizovanie sadania koľají a degradácie lôžka.


Image of Údržba a obnova tratí

Údržba a obnova tratí

Mechanická stabilizácia vrstiev koľajového lôžka znižuje mieru zhoršenia nivelety koľaje 

Schopnosť zachovať niveletu koľaje priamo súvisí s konštrukciou a stavom koľajového lôžka a zemného telesa: ak sú podkladové vrstvy adekvátne navrhnuté, údržbu si bude vyžadovať iba koľajové lôžko. Na udržanie nivelety koľaje a kompenzáciu migrovaného koľajového lôžka v dôsledku dopravy bude potrebné pravidelné podbíjanie, avšak mnohé existujúce úseky tratí majú menej ako vhodné podmienky na podporu trate, čo má za následok urýchlenie migrácie koľajového lôžka a stratu kvality železničnej trate. Miera zhoršenia tiež súvisí s tuhosťou podložia. Mechanická stabilizácia vrstvy koľajového lôžka kontroluje migráciu koľajového lôžka, čo má priamy vplyv na rýchlosť zhoršovania kvality trate. Výskum ukázal, že je možné dosiahnuť zníženie o 2 - 4-krát, čo znamená predĺženie intervalu medzi údržbou až 4-krát. 

Image of Výstavba koľajového lôžka

Výstavba koľajového lôžka  

Mechanická stabilizácia - zvyšuje tuhosť a pevnosť koľajového lôžka 

Tuhosť trate má zásadný vplyv na výkon železničnej trate. Určitá deformácia koľajnice pri dopravnom zaťažení je pozitívna, pretože jej vychýlenie predstavuje rozloženie zaťaženia, ktoré znižuje napätie v každej vrstve. Nadmerná deformácia však spôsobuje zvýšené napätie v systéme koľajníc a dynamický vplyv na koľajové lôžko, vedie k strate kvality koľaje. 

Tuhosť železničného telesa má veľký vplyv na celkovú tuhosť trate. Geometria trate, priehyby a životnosť sú ovplyvnené tuhosťou železničného telesa. Tuhosť železničného telesa je kompozitný efekt všetkých podkladných vrstiev. a preto závisí od vlastností a hrúbky, koľajového lôžka, železničného spodku, krycej vrstvy a podložia.  

Mechanická stabilizácia podkladovej vrstvy, konštrukčnej vrstvy železničného spodku alebo krycej vrstvy môže zvýšiť únosnosť a tuhosť koľajového lôžka, najmä v podmienkach mäkkého alebo premenlivého podložia. 

 

Image of Zlepšenie koľajového lôžka

Šesť spôsobov zlepšenia koľajového lôžka mechanickou stabilizáciou

Zvýšte tuhosť koľajového lôžka: Tuhosť koľajového lôžka má priamy vplyv na priehyb koľaje pri zaťažení. Vysoká tuhosť je nevyhnutná na udržanie traťových rýchlostí a je zvýšená mechanickou stabilizáciou podkladovej vrstvy alebo krycej vrstvy. 

Znížte premenlivosť koľajového lôžka: Premenlivé podmienky podložia poskytujú nerovnomernú tuhosť telesa trate, čo vedie k nerovnomernému sadaniu a priehybom koľají. Mechanická stabilizácia podkladovej alebo krycej vrstvy znižuje premenlivosť tuhosti podložia a poskytuje konzistentnejšiu podporu koľaje. 

Zvýšte únosnosť a obmedzte sadanie koľají: Mäkké podložie majú za následok väčšie sadanie železničného spodku, zníženie tuhosti telesa trate a stratu smerovej polohy trate. Mechanická stabilizácia podkladnej alebo krycej vrstvy zvyšuje únosnosť, znižuje sadanie a udržiava smerovú polohu koľají. 

Znížte pohyb v podkladovej vrstvy a sadanie koľají: Bočný posun v koľajovom lôžku v dôsledku pôsobenia železničnej dopravy, najmä na neúnosných miestach, vedie k nadmernému sadaniu a strate smerovej polohy trate. Mechanická stabilizácia koľajového lôžka riadi pohyb v tejto vrstve, udržuje smerovú polohu trate a predlžuje obdobie medzi údržbou koľajového lôžka podbíjaním. 

Minimalizujte degradáciu koľajového lôžka: Abrázia častíc koľajového lôžka pôsobením železničnej dopravy vytvára jemné častice, ktoré upchávajú drenáž a znižujú tuhosť vrstvy koľajového lôžka. Mechanická stabilizácia vrstiev koľajového lôžka obmedzuje pohyb častíc, znižuje degradáciu a zachováva pevnosť vrstvy a drenážne charakteristiky. 

Vyhlaďte prechody koľajového lôžka: K náhlym zmenám tuhosti koľajového lôžka môže dôjsť nad štruktúrami v telese trate, ako sú priepusty alebo mostovky. To vedie k strate smerovej polohy trate a zlej kvalite jazdy, ktorá obmedzuje rýchlosť na trati. Mechanicky stabilizované a vystužené prechodové oblasti majú za následok plynulé prechody. 

Image of Dizajn železničného telesa

Návrhová metóda Tensar založená na výkone mechanicky stabilizovaného koľajového lôžka.  

Spoločnosť Tensar vyvinula návrhovú metódu založenú na výkone pre stanovenie hrúbky koľajového lôžka a podkladnej vrstvy, aby sa predišlo poruchám železničnej zvršku a železničného spodku počas projektovanej životnosti rekonštruovaných železničných tratí. Berie do úvahy predpokladanú dopravnú tonáž, aby bolo možné predpovedať akumuláciu deformácií železničného spodku, aby sa zabezpečilo, že nedôjde k nadmernej deformácii (tvorba lôžkového koryta) a postupnému zlyhaniu. 

Plne overený dizajn založený na výkone   

Táto metóda využíva špičkovú 3D analýzu konečných prvkov (FEA) s pokročilými konštitučnými modelmi plasticity na predpovedanie trvalých deformácií v súdržných aj nesúdržných podložiach pri zaťažení kolesami vlaku. Výhoda mechanickej stabilizácie vrstiev koľajového lôžka alebo podložia pomocou geomreže TriAx je začlenená pomocou konštitučného modelu Tensar Stabilised Soil so vstupnými parametrami určenými z testovania veľkej trojosovej kompresie na typickom železničnom koľajovom lôžku a podloží materiálov s geomrežou TriAx. Výsledky parametrických štúdií v FEA boli použité na vývoj jednoduchého prístupu mobilizovanej únosnosti k návrhu založenému na výkone pre rýchly výber riešenia. Metóda návrhu bola potvrdená laboratórnymi testami a údajmi z rozsiahlych pokusov v teréne.