Down to content

Nespevnené cesty a pracovné plochy

Charakteristickou črtou stavenísk po celom svete sú nespevnené cesty a pracovné plochy. Aj napriek tomu, že sú často vystavené mimoriadnemu zaťaženiu, často sa nachádzajú v lokalitách s neúnosným, alebo nehomogénnym podložím. A práve tam geomreže Tensar - a hlavne inovatívny  TriAx® – môžu pomôcť pri znižovaní nákladov veľmi účinnou mechanickou stabilizáciou zrnitého materiálu. Pri hutnení sa častice zrnitého materiálu zaklinia do trojuholíkových otvorov a ich pochyb je mechanicky obmedzený. Toto vzájomné zazubenie v kombinácii s takmer rovnomernou tuhosťou v rozsahu 360° vytvorí účinnú tuhú kompozitnú vrstvu.
Aplikačné oblasti 

Geomreže sa používajú na mechanickú stabilizáciu nestmelených zrnitých vrstiev, čo umožňuje buď znížiť požadovanú hrúbku, alebo zvýšiť jej únosnosť a predĺžiť životnosť. 

Štrukturálne zlepšenie – nespevnené cesty vrátane nespevnených príjazdových komunikácií s dlhšou životnosťou, ako napríklad pri pobrežných veterných elektrárnách môžu byť vystužené pomocou  geomreží,čo predlžuje ich životnosť, zvyšuje únosnosť a znižuje objem použitého zrnitého materiálu.

Pracovné plochy pre pilótovacie súpravy a skladovacie priestory - Pracovné plochy pre bezpečnú prevádzku ťažkých zariadení ako pilotovacie súpravy a žeriavy.

Roznos zaťaženia vďaka technológii Tensar

Geomreže Tensar - a hlavne inovatívny TriAx®- môžu pomôcť pri znižovaní nákladov veľmi účinnou mechanickou stabilizáciou zrnitého materiálu. 

Vaše výhody

Tensar má viac ako 30 rokov skúseností s návrhom a realizáciou mechanicky stabilizovaných vrstiev pomocou geomreží, čo môže:

  • Znížiť hrúbky zrnitej vrstvy až o 50%
  • Znížiť nutné výkopové práce
  • Obmedziť nerovnomerné sadanie
  • Zvýšiť únosnosť
  • Znížiť stavebné emisie COaž o 50%


Need help?