Letiská

airport-with-view-of-pavement-718x494

Letiská

Odolná infraštruktúra
pre letiská

Všetky letiská majú rozsiahlu infraštruktúru, ktorej výstavba a údržba je mimoriadne nákladná. Neustále sa tiež vyvíja, aby vyhovoval meniacim sa potrebám zainteresovaných strán. Okrem toho logistické a bezpečnostné požiadavky platné pre prevádzku letiska robia údržbu veľmi zložitým a nákladným procesom. Splnenie týchto požiadaviek
si vyžaduje rýchle zmeny v stratégii, investíciách a technológiách.

Majitelia a prevádzkovatelia letísk sa často ocitajú v nikdy nekončiacom kolotoči údržby
a rekonštrukčných prác. Hlavným faktorom sú veľké plochy dráh, ktoré musí každé letisko udržiavať, aby sa zabezpečila nepretržitá prevádzka. Tento problém je spojený s tým,
že najčastejšie používané a silne zaťažené povrchy, ako sú odbavovacie plochy a rolovacie dráhy, často vyžadujú najviac práce. Rozsiahla sieť obslužných vedení, potrubí
a kanalizačných rúr vedúcich pod povrchom vytvárajú veľmi premenlivé základové pomery, ktoré môžu viesť k problémom s nerovnomerným sadaním. Ak sú dráhy postavené na veľmi neúnosnom podloží, vzniká ešte väčšia výzva pre zabezpečenie dlhodobého výkonu.

Geomreže Tensar v mechanicky stabilizovanej vrstve spevňujú vozovky postavené
na neúnosnom a heterogénnom podloží a zmierňujú vplyv nerovnomerného sadania podložia. Tento prístup pri návrhu konštrukcie znižuje objem potrebného kameniva, skracuje čas výstavby a zároveň predlžuje životnosť, čím vytvára potenciál pre značnú úsporu nákladov a ochranu životného prostredia.

Pri riešení problémov s existujúcimi asfaltovými vozovkami porušenými trhlinami
alebo prekrytí starých betónových povrchov vozoviek je možné do asfaltových vrstiev zakomponovať produkty Tensar, aby sa výrazne predĺžila životnosť povrchu vozovky. Prenikanie trhliny smerom nahor je oneskorené, čím sa zlepšuje vizuálny vzhľad,
a čo je dôležitejšie aj výkon povrchu vozovky.