Vystužené oporné múry a mostné opory

An example of the TensarTech TW1 Wall System installed

Vystužené oporné múry a mostné opory

****Cost-effective alternatives to conventional retaining walls

Výstavba oporných múrov je podstatná v miestach so svahovitým povrchom kde je potrebné dosiahnuť maximálnu využiteľnú plochu alebo sa vyžaduje náhla zmena úrovne povrchu terénu. Poskytujú tiež odľahčenie konštrukcie voči zemnému tlaku pôsobiacemu na zakopané konštrukcie. Mostné opory a mostné krídla poskytujú bočnú oporu zeminám násypovej konštrukcie ale taktiež môžu prenášať celé zaťaženie od mostnej konštrukcie.  

Rad TensarTech používa na vystuženie zemín geomreže bezpečne spojené s lícovými prvkami, ktoré sú pre tento systém špecifické. Plne integrované systémy TensarTech sa ľahko inštalujú a poskytujú dlhodobú trvanlivosť, výkon a štrukturálnu integritu. Znižujú tiež náklady na výstavbu ako lacnejšia alternatíva k železobetónovým alebo pilotovým oporným múrom alebo možnosťou použitia širokej škály zásypových materiálov - vrátane recyklovaných materiálov a materiálov získaných na mieste. Systémy oporných múrov TensarTech naviac môžu splniť estetické alebo environmentálne požiadavky vášho projektu pomocou širokej škály ponúkaných pohľadových prvkov zahŕňajúce modulárne bloky, betónové panely, gabiónové koše vyplnené kameninovom alebo kamenné alebo murované obklady.

Image of Vystužené oporné múry

Vystužené oporné múry

Vystužené oporné múry MSE ponúkajú za zvislým čelom oblasť zásypového materiálu stabilizovanú výstužnými geomrežami uloženými vodorovne od čela, ktoré stabilizujú zeminu. Pohľadové prvky zvyčajne tvoria betónové tvarovky, prefabrikované betónové panely alebo dielce z kovovej sieťoviny. Obkladové prvky sú neštrukturálne a sú podopreté stabilizovanou výplňou, spravidla pevným prichytením k výstužným geomrežiam.  

Správne navrhnutá konštrukcia vystuženého oporného múru je schopná prenášať vysoké zaťaženie, vďaka čomu sú vhodné pre výstavbu vystužených mostných opôr. Túto možnosť a veľa ďalších možností ponúka návrhový softvér TensarSoil vyvinutý spoločnosťou Tensar. 

Široká základňa stabilizovaného zemného bloku znižuje zaťaženie základovej škáry, redukuje alebo eliminuje požiadavky na zakladanie, čím výrazne znižuje náklady. 

Vďaka odolnosti výstužnej geomreže Tensar je možné použiť široký sortiment zásypových materiálov vrátane recyklovaného kameniva, materiálov získaných na mieste a PFA. Použitie týchto "menej kvalitných" zásypových materiálov môže ešte viac znížiť náklady na výstavbu. 

Pre výstavbu vystužených oporných múrov a mostných opôr sú k dispozícii certifikované systémy s návrhovou životnosťou 120 rokov. 

Modulárna povaha systémov vystužených oporných konštrukcií TensarTech umožňuje rýchlu výstavbu bez potreby odborných zručností, vo väčšine prípadov bez použitia zdvíhacích mechanizmov alebo dočasného debnenia.  

K dispozícii je široký výber typov obkladov. Výber môže byť závislý od rozpočtových možností, životnosti, estetických požiadaviek alebo od konkrétnych potrieb a podmienok projektu. 

Image of Viacúrovňové alebo terasovité oporné múry

Viacúrovňové alebo terasovité oporné múry

Vysoké múry môžu byť postavené v jednej úrovni alebo môžu byť stupňovité, aby vytvorili sériu terás. To môže pôsobiť viac esteticky a viesť k tomu, že vegetácia zazelená a zjemní charakter štruktúry. V niektorých prípadoch môže byť vrchný stupeň vybudovaný ako vystužený strmý svah s vegetačným pokryvom. Pre výstavbu týchto supňovitých stavieb sa dobre hodia vystužené oporné konštrukcie TensarTech. Návrh konštrukcie berie do úvahy geometriu čela a môže znížiť náklady v porovnaní náklady v porovnaní s jednostupňovou štruktúrou.

Image of Mostné opory

Mostné opory

Mostné krídla môžu byť jednoduché vystužené oporné konštrukcie, ktoré stabilizujú iba zeminu násypového telesa, pričom zvislé zaťaženie od mostnej konštrukcie sa prenáša separátne cez stĺpy a piliere. Predsa len čoraz častejšie sa pristupuje k výstavbe vystužených mostných opôr, pri ktorých je celé zaťaženie od mostnej konštrukcie prenášané do vystuženej opornej konštrukcie. Oporné konštrukcie TensarTech pre výstavbu vystužených mostných opôr ponúkajú výraznú úsporu nákladov a skrátenie doby výstavby v porovnaní so zakladaní na pilótach alebo železobetónových oporách. 

Mostné opory vystužené geomrežami Tensar sa ukázali ako veľmi účinné pri seizmickom zaťažení, so zníženým sadaním a poškodením konštrukcie. 

Klzné ložiská v miestach uloženia nosných konštrukcií mostov na krajné opory sú štandardne navrhnuté na prenos účinkov zaťaženia od rovnomernej, resp. nerovnomernej zmeny teploty. To zjednodušuje dizajn, ale má vysoké nároky na údržbu a s tým spojené poruchy a náklady. 

Spoločnosť Tensar vyvinula návrhové postupy pre návrh vystužených mostných opôr, kde sú všetky zaťaženia priamo prenášané do bloku vystuženej zeminy. Celé zaťaženie je prenášané na stabilizovaný zemný blok vrátane cyklického zaťaženia od mostovky.  

 

Image of Múry na minimalizovanie zemného tlaku

Múry na minimalizovanie zemného tlaku

Zasypané konštrukcie sú vystavené bočnému zaťaženiu v dôsledku pôsobenia zemného tlaku. Je možné oddeliť bočné zaťaženie od vertikálneho zaťaženia použitím konštrukcie na odľahčenie pôsobiaceho tlaku alebo stien na odľahčenie budovaných mimo zasypanej konštrukcie. Vystužené oporné múry TensarTech sú ideálne na odľahčenie tlaku, pretože stabilizovaný blok zeminy prenáša všetky bočné zemné tlaky, pričom na zasypanú konštrukcia pôsobí iba vertikálny a hydrostatický tlak.  

Rovnakým spôsobom boli tieto konštrukcie použité na zníženie zemného tlaku pôsobiaceho na staré murované steny alebo mostné konštrukcie. V niektorých prípadoch boli použité v bloku vystuženej zeminy ľahké zásypové materiály, aby sa minimalizoval tlak na základovú škáru za ochránenou štruktúrou. Tento prístup bol použitý na ochranu mnohých exitujúcich štruktúr historického alebo architektonického významu. 

Image of Dočasné vystužené oporné konštrukcie

Dočasné vystužené oporné konštrukcie

Dočasné múry sú vyžadované v rôznych etapách výstavby projektu. Pilótové systémy sú preferovanou voľbou už mnoho rokov, avšak tieto systémy sú nákladné, pričom inštalácia si vyžaduje zdvíhaciu techniku, vrtné mechanizmy ako aj kvalifikovanú pracovnú silu. 

Systém TensarTech TR2 je osvedčená technológia na výstavbu dočasných oporných múrov, ktorá umožňuje jednoduchú výstavbu dočasných múrov a minimalizáciu nákladov na dodatočné technické a technologické vybavenie. Ekonomicky výhodné dočasné oporné múry TensarTech TR2 s kovovou sieťovinou na líci sa vyznačuje inštaláciou bez nákladnej mechanizácie a využitím nekvalifikovanej pracovnej sily poskytujú trvanlivú a lacnú alternatívu. Tieto oporné múry sú ideálne pre etapovitú výstavbu, konštrukcie pri opravách ciest, opory mostných objektov a iné podobné projekty. 

 

Image of Výhody oporných múrov z geomreží a geotextílií

Výhody oporných múrov z geomreží a geotextílií

Použitie oporných stien geomriežky Tensar a vystužených pôdnych štruktúr má mnoho výhod. 

Medzi výhody oporných múrov vystužených geomrežami patria:

  • Rýchla výstavba bez potreby použitia ťažkých zdvíhacích mechanizmov a podperného debnenia.

  • 120-ročná certifikovaná návrhová životnosť oporných múrov aj mostných opôr.

  • Znížené náklady.

  • Široký výber pohľadových prvkov, vrátane modulárnych blokov, betónových panelov, zváraných gabiónov alebo kamenných prípadne murovaných obkladov. Výber finálnej úpravy závisí od rozpočtu stavby, životnosti konštrukcie, estetických alebo špecifických potrieb a požiadaviek projektu. 

Image of Výhody použitia oporných múrov pre mostné opory

Výhody použitia oporných múrov pre mostné opory

Mostné opory budované z oporných múrov vystužených geomrežami Tensar sa ukázali ako veľmi účinné, najmä voči účinkom seizmického zaťaženia, redukcii sadania a štrukturálnym poruchám. Alternatívne metódy eliminácie zaťaženia v dôsledku tepelnej rozťažnosti kladú vysoké požiadavky na údržbu, čo môže viesť k poruchám spojeným s vysokými nákladmi. Tensar vyvinul návrhové postupy pre vystužené mostné opory, kde sú všetky zaťaženia od mostnej konštrukcie prenášané na blok vystuženej zeminy. Zaťaženie je prenášané stabilizovaným zemným blokom vrátane cyklického zaťaženia od mostovky.

TensarSOIL-WHT-(2).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový program TensarSoil umožňuje projektantom vytvárať návrhy vystužených oporných múrov, svahov a mostných opier.

Vyžiadajte si TensarSoil

Stacked Image 0