Down to content

Cesty & Diaľnice

Od diaľníc až po dočasné komunikácie, technológia geomreží Tensar predstavuje overené riešenie problémov pri stabilizácii zeminy, predĺženie životnosti vozovky, opravách a rekonštrukciách, čo Vám pomáha pri udržaní stavebných nákladov a lepšiu životnosť Vašich ciest. Našich 30 rokov skúseností sa rovnako týka aj projektovania a dodávok vystužených mostných opôr, oporných múrov a násypov.

Vytvorenie stabilného základu ciest

Neúnosné alebo heterogénne podložie predstavuje značnú výzvu v cestnom staviteľstve. Ale vytvorením mechanicky stabilizovanej vrstvy pomocou geomreží Tensar možno získať značné výhody z hľadiska nákladov, doby výstavby a vplyvu na životné prostredie.

  • Pokryvné a podkladové vrstvy môžu byť redukované až o 50% bez straty účinnosti, čo znižuje náklady na zásypový materiál a odťaženie, dobu výstavby a stavebné emisie CO2
  • Nerovnomerné sadanie na heterogénnom podloží môže byť eliminované použitím vrstvy geomreží pre vytvorenie ohybnej tuhej platformy
  • Geomreže možno využiť pre zlepšenie prístupu na stavenisko a ku zvýšeniu únosnosti pracovných plôch pre pásové zariadenia, podporovať bezpečnosť pri zachovaní úsporných riešení

Zmiernenie záťaže na údržbu

Vďaka mechanicky stabilizovanej vrstve možno predĺžiť životnosť cesty trojnásobne a viac, čo znižuje dlhodobé náklady na údržbu. V skutočnosti sa odhaduje, že zníženie nákladov na cesty a rekonštrukcie môže viesť k úsporám až 50% ročného rozpočtu na údržbu vozoviek. Asfaltové výstužné systémy Tensar sú navrhnuté tak, aby riešili problémy vozoviek ako napríklad reflexné a únavové trhliny.

Tensar má tiež odpoveď pre oporné múry a strmé násypové telesá

Mnohé projekty diaľníc zahŕňajú výstavbu múrov, násypov, mostných opôr a iných ďalších prvkov. Tensar má tiež rozsiahle skúsenosti v týchto oblastiach, ponúka špecifické systémy pre výstavbu múrov a násypov, ako aj protieróznu ochranu.

Zníženie doby výstavby a nákladov, zvýšenie celoživotných výhod

Technológia geomreží Tensar predstavuje overené riešenie problémov pri stabilizácii zeminy, predĺženie životnosti vozovky, opravách a rekonštrukciách, čo Vám pomáha pri udržaní stavebných nákladov a lepšiu životnosť Vašich ciest.

V prípade, že je potrebné postaviť násyp na pomerne zlom podloží, Tensar Basetex môže poskytnúť požadovanú stabilitu, prípadne možno použiť systém matracov pomocou geobunkovej štruktúry TensarTech Geocell Mattress k dosiahnutiu stability a obmedzeniu nerovnomerného sadania. V prípade, že nie je prípustné sadanie a nie je dostatok času na prirodzenú konsolidáciu podložia, potom naša roznášacia platforma na pilótach alebo Rammed Aggregate piliere sú jednoduchou alternatívou k nákladným betónovým doskám alebo základovým pásom.

Need help?