Cesty a diaľnice

An aerial shot showing the construction of the Tyne Tunnel

Cesty a diaľnice

Pomoc cestným úradom hospodáriť v rámci rozpočtu

Cestné úrady, či už na miestnej alebo celoštátnej úrovni, stoja pred monumentálnou úlohou výstavby a údržby ciest vo svojich komunitách. Projektanti, ktorí navrhujú nové cesty sa snažia zabezpečiť bezpečnejšie, kvalitnejšie a trvácnejšie cesty, a to hospodárnejšie, udržateľnejšie a viac odolné voči klimatickým zmenám.

Subjekty zodpovedné za údržbu existujúcej cestnej siete čelia prehlbujúcemu sa rozdielu medzi potrebami zhoršujúcej sa kvality ciest a obmedzeným rozpočtom na údržbu.  Ako môžu správy ciest držať krok s rastúcimi nákladmi na materiál a prácu a s neustále sa rozširujúcim rozsahom svojich povinností?

Spoločnosť Tensar pomáha správcom ciest pracovať v rámci rozpočtu na cesty, zemné práce a mostné konštrukcie pomocou našich osvedčených technológií – podporených našimi odbornými znalosťami a softvérom Tensar.

Image of Cesty

Cesty

Projektanti ciest sa rozhodujú pre technológiu Tensar, aby zvýšili životnosť nových vozoviek alebo znížili hrúbku konštrukčných vrstiev vozovky. Stabilizačná geomreža Tensar je navrhnutá do konštrukčných vrstiev vozovky alebo pod tieto vrstvy, aby kontrolovala pohyb kameniva, čím zníži deformácie a zvýši pevnosť vozovky, čo zlepšuje a zabezpečuje jej dlhodobú tuhosť.  

Znížením hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky je možné dosiahnuť úsporu materiálov a nákladov na dopravu, čas výstavby a zníženie emisií uhlíka. Zvýšenie životnosti vozovky znižuje budúce požiadavky na údržbu a znižuje náklady na celkový životný cyklus konštrukcie. Rovnako ako v nesúdržných vrstvách existuje potenciál na zlepšenie účinnosti asfaltových vrstiev v polotuhých vozovkách. Produkty Tensar do asfaltových vrstiev vozoviek môžu byť začlenené do asfaltových vrstiev na zlepšenie únavových vlastností asfaltu. To umožňuje projektantovi zvážiť použitie tenších vrstiev asfaltu pre dosiahnutie rovnakej úrovne výkonu. Zníženie hrúbky asfaltu má významný vplyv na celkovú cenu vozovky. Prípadne zvýšenie úrovne výkonu prinesie výhody v podobe zníženia nákladov počas životného cyklu. 

 

Image of Zakladanie ciest

Zakladanie ciest 

Výkon vozovky je priamo ovplyvnený kvalitou a životnosťou podkladových vrstiev. Projektanti ciest na neúnosných a rôznorodých podložiach musia zvážiť, aká má byť konštrukcia cesty, ako aj materiály a hrúbky vrstiev, ktoré sú potrebné na zabezpečenie pevných a stabilných podkladových vrstiev. Dôležitá je aj ochrana podložia počas výstavby. Deformácia, vyjazdené koľaje a preformovanie, ale aj podkladové vrstvy majú vplyv na pevnosť a hydraulické pomery, čo ovplyvňuje výkon a životnosť novej vozovky.  

Geomreže Tensar môžu zlepšiť dlhodobé vlastnosti spevnených a nespevnených vozoviek tým, že chránia podložie počas výstavby, stabilizujú konštrukčné vrstvy a/alebo podkladové vrstvy, aby sa zabezpečilo čo najlepšie založenie cesty. Stabilizáciou a spevnením podložia možno znížiť hrúbku konštrukčných vrstiev, ako aj podkladových vrstiev, čím sa znižujú náklady na výstavbu. Znižuje sa tiež množstvo výkopových prác, spotreba materiálov, náklade na dopravu na miesto a z miesta výstavby a produkcia emisií uhlíka, čím sa zabezpečí udržateľnejšia a odolnejšia výstavba ciest s dlhšou životnosťou.  

 

Image of Ešte vyššia hodnota

Ešte vyššia hodnota 

Čo keby ste mohli navrhovať výkonnejšie cesty udržateľnejšie a s vyššou odolnosťou – bez zvýšenia nákladov? Čo keby ste mohli predĺžiť životnosť vozovky až o 200% alebo predĺžiť životnosť asfaltových vrstiev, aby ste znížili náklady na km/rok potrebných na obnovu povrchu.   

Povrch vozovky je síce verejnosťou vnímaný ako hlavná časť diaľnice, ale hlavná časť výstavby spočíva zo zemných prác, výstavby násypov a mostov. Stavební a geotechnickí inžinieri, ktorí budujú diaľničnú infraštruktúru sú vystavení rovnakému tlaku, aby dodali viac kvality za menej peňazí. Zároveň sa snažia navrhovať hospodárnejšie, udržateľnejšie a s väčšou odolnosťou. Cieľom je budovať diaľničné násypy s menším záberom, rýchlejšie a so zníženými emisiami uhlíka a mosty bez ložísk, uložené priamo na lacnejšie vystužené mostné opory s použitím recyklovaných zásypových zemín. Spoločnosť Tensar ponúka osvedčené inovatívne riešenia pre výstavbu vozoviek, zemné práce a mostné stavby – podporené skúsenosťami a softvérom spoločnosti Tensar. 

 

Image of Objemovo nestále zeminy

Objemovo nestále zeminy 

V niektorých oblastiach musia cestné úrady bojovať s napúčavými ílovitými zeminami, ktoré môžu potenciálne vážne ovplyvniť životnosť nových vozoviek v dôsledku zmrašťovania a napúčania súvisiacich so zmenami vlhkosti týchto zemín. Zvyčajne sa to prejavuje vo forme predčasného vzniku trhlín po celej dĺžke povrchu vozovky. Stabilizačná geomreža Tensar navrhnutá do konštrukcie novej vozovky preukázateľne zmierňuje účinky zmrašťovania, čím sa výrazne predlžuje životnosť vozovky.  

 

Image of Údržba asfaltovej vrstvy vozovky

Údržba asfaltovej vrstvy vozovky 

Štandardné technológie údržby vozoviek často zahŕňajú položenie novej asfaltovej vrstvy na pôvodný povrch za účelom opätovného utesnenia a predĺženia životnosti. Trhliny alebo škáry z pôvodného povrchu sa však často prekopírujú do novej asfaltovej vrstvy, čím sa zníži jej účinnosť a skráti sa jej životnosť, pričom často jediným riešením je použitie hrubších a hrubších vrstiev asfaltu: trhliny nakoniec vždy zvíťazia... 

Vloženie výstužného prvku Tensar medzi asfaltového vrstvy môže zachytiť trhliny, oddialiť ich šírenie a predĺžiť životnosť novej asfaltovej vrstvy. Ročné náklady na kilometer povrchovej úpravy vozovky sa jednorazovo výrazne zvýšia. Mierne zvýšené náklady za uloženie výstužného prvku do asfaltových vrstiev má nepomerne väčší pozitívny vplyv na celkové náklady počas životnosti vozovky. 

Image of Komplexná rekonštrukcia ciest

Komplexná rekonštrukcia ciest 

So zvyšujúcimi nákladmi na materiály a cieľmi trvalej udržateľnosti sa recyklácia a opätovné použitie materiálov pri výstavbe ciest stalo nevyhnutnosťou. Komplexná hĺbková rekonštrukcia ciest si získava na popularite a v mnohých regiónoch je široko používaná. Existujúce vrstvy sú odstránené, rozdrvené, znovu položené a zhutnené pre pokládkou nového povrchu. V niektorých prípadoch sa počas procesu pridáva nové spojivo vo forme bitúmenu alebo cementu. Navrhnutie stabilizačnej geomreže Tensar uloženej pod recyklovanú vrstvu zlepšuje zhutnenie vrstvy a spevňuje sanovanú vozovku, aby sa predĺžila jej životnosť.  
Image of Zemné práce a mostné konštrukcie

Zemné práce a mostné konštrukcie 

Takmer všetky diaľničné projekty zahŕňajú výstavbu oporných múrov, cestných násypov, mostných opôr a iných prvkov. Správcovia ciest a zhotovitelia diaľničných stavieb dlhodobo oceňujú mnohé výhody vystužených zemných konštrukcií Tensar. Spoločnosť Tensar má v ponuke celý rad oporných systémov TensarTech pre výstavbu oporných múrov, strmých svahov a mostných opôr. Tieto riešenia ponúkajú v porovnaní s alternatívnymi stavebnými metódami významné cenové a realizačné výhody. Umožňujú použitie recyklovaných alebo stávajúcich zásypových materiálov, aby sa znížili náklady a minimalizoval miestny vplyv. Tensar má tiež k dispozícii inovatívne riešenia pre realizáciu základov pod násypy na neúnosných podložiach, ktoré je možné vybudovať rýchlejšie s menším záberom a kontrolovaným sadaním.