Down to content

Železnice

Tensar pre rekonštrukciu a údržbu konštrukčných vrstiev železničného spodku

Geomreže Tensar, schválené spoočnosťou Network Rail vo Veľkej Británii a štátnymi železničnými úradmi po celom svete, boli za posledných 30 rokov predmetom rozsiahleho výskumu, ktorý preukázal, že môžu:

  • Dlhodobo zlepšiť stabilitu geometrickej polohy koľaje (asi 3x)
  • Znížiť veľkosť sadania koľaje
  • Redukovať rozpad kameniva koľajového lôžka
  • Predĺžiť interval údržby
  • Stabilizovať koľajové lôžko dlhšie než 20 rokov

Skrátenie doby výstavby a zníženie nákladov pri nových tratiach

Použitie geomreží Tensar do konštrukčných vrstiev pri výstavbe nových tratí na neúnosnom podloží znamená, že môžete značne zmenšiť hrúbku vrstvy pri dosiahnutí rovnakej únosnosti a tým ušetriť čas a náklady.

Tensar má odpoveď pre zakladanie násypov nových železničných tratí

V prípade, že je potrebné násypy zakladať na neúnosnom podloží, možno použiť systém geobunkových matracov TensarTech Geocell Mattress System k dosiahnutiu stability a k obmedzeniu nerovnomerného sadania. V prípade, že sadanie je neprípustné alebo nie je dostatok času na prirodzenú konsolidáciu potom naša roznášacia vrstva Load Transfer Platform na pilótach alebo vibro-betónových pilieroch (VCC) / Franki pilótach je jednoduchou alternatívou k drahým betónovým základovým doskám a základovým pásom.

Zníženie stavebných, rekonštrukčných a nákladov na údržbu použitím Technológie Tensar

Tensar však ponúka železničným inžinierom rýchle, ekonomické a osvedčené riešenie - geomreže, ktoré mechanicky stabilizujú koľajové lôžko a týmto redukujú zmenu geometrickej polohy koľají, alebo geomreže stabilizujú konštrukčnú vrstvu za účelom zvýšenia únosnosti železničných tratí.

Tensar má tiež odpoveď pre oporné múry a strmé násypové telesá

Veľa nových železničných projektov obsahuje výstavbu mostných opôr, krídiel, oporných múrov a strmých násypových svahov. Tensar má aj v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti s radom osvedčených a atraktívnych systémov na ich výstavbu.

Need help?