Železnica

A railway track going into a railway tunnel

Železnica

Pomoc správcom železničných tratí pri znižovaní rozpočtov 

Železničné úrady na celom svete čelia monumentálnej úlohe budovania a údržby železničnej siete, ktorá prepravuje cestujúcich a náklad medzi krajinami a kontinentmi. Projektanti železničných tratí, ktorí navrhujú nové železnice, sa snažia pripravovať projekty pre bezpečnejšie, kvalitnejšie trate s dlhšou životnosťou, a to hospodárnejšie, udržateľnejšie a odolnejšie voči klimatickým zmenám. Tí, ktorí sú zodpovední za údržbu existujúcich železničných tratí, čelia prehlbujúcemu sa rozdielu medzi potrebami na sanáciu zhoršujúcej sa železničnej siete a obmedzeným rozpočtom na údržbu. 

Ako držia železničné úrady krok s neustále rastúcimi nákladmi na materiál a prácu a s neustále sa rozširujúcim rozsahom svojich povinností?  Spoločnosť Tensar pomáha správcom železničných tratí znižovať rozpočty na realizáciu koľajového lôžka, zemné práce a výstavbu mostných objektov pomocou našich osvedčených technológií – podporených odbornými znalosťami a softvérom Tensar.

Image of Zemné práce a mostné konštrukcie

Zemné práce a mostné konštrukcie  

Takmer všetky železničné projekty zahŕňajú výstavbu oporných múrov, cestných násypov, mostných opôr a iných prvkov. Spoločnosť Tensar má k dispozícii širokú škálu oporných systémov TensarTech pre výstavbu oporných múrov, vystužených násypov a mostných opôr. Tieto riešenia ponúkajú oproti alternatívnym stavebným metódam veľké výhody z hľadiska úspory nákladov a doby realizácie. Umožňujú tiež použitie recyklovaných alebo na mieste získaných zásypových materiálov, čím sa znižujú náklady a minimalizuje miestny vplyv.   

Okrem toho ponúka spoločnosť Tensar inovatívne riešenia na výstavbu násypov na neúnosnom podloží. Ich výstavba môže byť rýchlejšia, s menším záberom pôdy a kontrolovaným sadaním.   

 

Image of Údržba koľajového pásu

Ešte vyššia hodnota

Cieľom efektívnej železničnej siete je prevádzka pri zachovaní projektovaných traťových rýchlostí a minimalizovanie trvania výluk na trati v dôsledku veľkých rekonštrukcií a opráv. Kvalita a životnosť koľajového lôžka sú rozhodujúce pre určenie bezpečnej prevádzkovej rýchlosti a minimalizácii počtu a trvania výluk na trati v dôsledku porúch a potrebnej údržby.

V prípade výstavby nových tratí, prípadne ich rekonštrukcii možno zvýšiť únosnosť a tuhosť podkladových vrstiev vložením stabilizačných geomreží Tensar do podkladovej vrstvy. Na tratiach so štrkovým koľajovým lôžkom možno čas medzi nevyhnutnými intervalmi na údržbu trate podbíjaním výrazne predĺžiť zabudovaním stabilizačnej geomreže Tensar do koľajového lôžka. Znižuje sa degradácia koľajového lôžka a minimalizuje sa sadanie koľají, čím sa zachováva traťová rýchlosť a predlžuje sa cyklus údržby. 

 

Image of Železničná trať

Železničná trať

Čo keby ste mohli navrhnúť výkonnejšie koľajové lôžko, udržateľnejšie a s väčšou odolnosťou - bez zvýšenia nákladov? Čo keby ste mohli predĺžiť životnosť koľajového lôžka alebo výrazne predĺžiť interval medzi bežnou údržbou?   

Železničná trať je hlavným ťažiskom železnice, ale súvisí s ňou veľké množstvo zemných prác, výstavba násypov a mostných objektov. Projektanti a geotechnici, ktorí budujú železničnú infraštruktúru, čelia rovnakému tlaku: dodať viac za menej. Zároveň sa snažia konštrukcie navrhovať hospodárnejšie, udržateľnejšie a dlhodobo odolnejšie. Cieľom je vybudovať železničné násypy s menšou plochou záberu, rýchlejšie a so zníženými emisiami uhlíka alebo aby sa železničné mosty a mosty nad železničnou traťou budovali na lacnejších vystužených mostných oporách s využitím recyklovaných zásypových zemín. Spoločnosť Tensar má osvedčené inovatívne riešenia pre výstavbu koľajového lôžka, výstavbu násypov a mostných objektov – podporovaných odbornými znalosťami a softvérom spoločnosti Tensar.  

 

TensarPAVE-WHT-(4).png

Navrhujte s istotou a odkiaľkoľvek

Návrhový softvér TensarPave umožňuje projektantom rýchly návrh spevnených a nespevnených vozoviek, s použitím geomreží Tensar pre stabilizáciu podkladových vrstiev s cieľom maximalizovať ekonomický benefit, ktorý možno dosiahnuť znížením hrúbky konštrukčných vrstiev vozovky.

Požiadajte o TensarPave

Stacked Image 0