Down to content

Komerčný a priemyselný

Stabilizácia od začiatku

Nezáleží či staviame na neúnosnom podloží alebo heterogénnom podloží, vytvorením mechanicky stabilizovanej vrstvy pomocou geomreží Tensar pre vozovky a iné oblasti (spevnené a nespevnené) alebo pracovné plochy môžeme dosiahnúť podstatné prínosy:

  • Krycie a podkladové vrstvy možno zredukovať až o 50% bez straty účinnosti so znížením materiálových a výkopových nákladov, doby výstavby a emisií CO2 
  • Možno sa vyhnúť drahému odstraňovaniu a ukladaniu kontaminovanej pôdy mimo stavbu 
  • Nerovnomerné sadanie na heterogénnych zeminách možno znížiť použitím niekoľkých vrstiev geomreží a takto vytvoriť tuhú vrstvu pre roznos zaťaženia 
  • Použitím stávajúcich zemín do konštrukčných vrstiev sa znižuje objem odpadov 
  • Geomreže možno využiť k zlepšeniu prístupu na stavbu a zvýšeniu únosnosti pracovných plôch pre pásové mechanizmy, zmenšiť konštrukčné hrúbky vrstiev a zvýšiť bezpečnosť
  • Únosnosť priepustných vozoviek možno zvýšiť aplikáciou výstužnej geomreže v podkladovej vrstve

Pevné základy

Skúsenosti Tensaru so zlepšovaním podložia zahŕňajú tiež návrh roznášacích vrstiev na pilótach alebo štrkových pilieroch, ktoré v prípade podláh môžu znížiť ich projektované rozpätie a významne znížiť potrebu oceľovej výstuže (od rebierkových tyčí po oceľové siete). Toto umožní ušetriť nákladné armovanie a významne zrýchli stavebné práce.

Tensar ponúka tiež riešenie pre vystužené oporné múry a strmé násypy

Použitie oporných múrov a strmých svahov môže znamenať podstatný rozdiel v ploche stavebného pozemku, ktorý bude k dispozícii. Naše oporné systémy TensarTech môžu uľahčiť výstavbu ekologicky atraktívnych svahov a vysokých oporných múrov bez väčších nákladov na budovanie základov, zatiaľ čo Tensar Mat stabilizuje vrchnú vrstvu zeminy na novo vytvorených svahoch.

Technológie Tensar - minimálna doba výstavby, optimálne využitie pozemku

S využitím know-how Tensaru pri stabilizácii podkladových vrstiev a vystužovaních zemných konštrukcií môžete minimalizovať dobu výstavby a zlepšiť využitie územia, ktoré je k dispozícii.

Protierózna ochrana - udržujme zeleň

Svahy, odvodňovacie rigoly a vodné cesty možno zlepšiť použitím buď trvalých alebo biologicky rozložiteľných protieróznych produktov. Tensar má širokú škálu osvedčených, udržateľných technických produktov pre založenie a udržiavanie prirodzene zelených plôch.

Need help?